Friday, 12 July, 2024

บริการประกันภัยทุกประเภทในไทยพร้อมรีวิวจริงจากผู้ใช้บริการจริง

แหล่งรวมบริการประกันภัยทุกประเภทที่ได้รับความนิยมแห่งปี 2567/2024

เปรียบเทียบประกันรถยนต์

  • บ้าน
  • เปรียบเทียบประกันรถยนต์
[contact-form-7 404 "Not Found"]
สมัครกู้เงิน

เมืองไทยประกันภัยรถยนต์
ระยะคุ้มครอง
1 ปี
วงเงิน
ไม่กำหนด
อายุประกัน
1-10 ปี

อาคเนย์ประกันภัยรถยนต์
ระยะคุ้มครอง
ไม่กำหนด
วงเงิน
ไม่กำหนด
อายุประกัน
ไม่กำหนด

โตเกียวมารีนประกันรถ
ระยะคุ้มครอง
1 ปี
วงเงิน
ไม่กำหนด
อายุประกัน
20 ปี

ทิพยประกันภัยรถยนต์
ระยะคุ้มครอง
1 ปี
วงเงิน
ไม่กำหนด
อายุประกัน
2-20 ปี

tqm ประกันรถยนต์
ระยะคุ้มครอง
1 ปี
วงเงิน
ไม่กำหนด
อายุประกัน
2-20 ปี

กรุงเทพประกันภัยรถยนต์
ระยะคุ้มครอง
1 ปี
วงเงิน
ไม่กำหนด
อายุประกัน
2-20 ปี

ประกันรถยนต์ธนชาต
ระยะคุ้มครอง
ไม่กำหนด
วงเงิน
ไม่กำหนด
อายุประกัน
1-20 ปี

ประกันรถยนต์วิริยะ
ระยะคุ้มครอง
1 ปี
วงเงิน
ไม่กำหนด
อายุประกัน
2-20 ปี

ประกันรถยนต์ชั้น 1 วิริยะ
ระยะคุ้มครอง
1 ปี
วงเงิน
80% ของราคารถ
อายุประกัน
ไม่เกิน 15 ปี

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ธนชาต
ระยะคุ้มครอง
1 ปี
วงเงิน
1 ล้านบาท
อายุประกัน
2-10 ปี

เปรียบเทียบประกันรถยนต์

  

ประกันภัยคืออะไร?

ก่อนที่จะพาผู้อ่านทุกท่านไปทำความรู้จักกับการเปรียบเทียบประกันรถยนต์ จะขอเกริ่นบทความการเปรียบเทียบประกันรถยนต์ด้วยความหมายของประกันภัยเสียก่อน 

โดยคปภ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้ให้คำจำกัดความของคำสัญของการเปรียบเทียบประกันรถยนต์ อย่างคำว่าประกันว่า การประกัน หรือ Insurance ว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับการช่วยลดปัญหา ความเดือดร้อนกรณีที่เกิดความเสียหายต่อชีวิต และเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ได้ทำประกันเอาไว้ โดยผ่านการกระจายความเสียหายสู่งสมาชิกที่ทำประกันไว้ ซึ่งบริษัทประกันทำหน้าที่เป็นผู้เก็บราคาเบี้ยประกันภัย ตลอดจนทำหน้าที่ให้การคุ้มครองหลากหลายด้าน ตัวอย่างเช่น การคุ้มครองอุบัติเหตุ ตลอดจนจุดเด่นที่น่าสนใจด้านการไม่ต้องสํารองจ่าย และชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยนั่นเอง

คำสำคัญของการเปรียบเทียบประกันรถยนต์ อย่างคำว่าการทำประกันภัยนั้นกระทำผ่านการตกลงร่วมกันระหว่างสองฝ่าย ประกอบด้วยบริษัทประกันภัย หรือ ผู้รับประกันภัย และลูกค้า ผู้ซื้อประกันอุบัติส่วนบุคคลรายปี หรือผู้ที่ต้องการทำประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย ผ่านการจัดทำข้อตกลงการทำประกันภัยในลักษณะของสัญญา หรือที่เรียกติดหูกันว่า “กรมธรรม์ประกันภัย” นั่นเอง โดยบริษัทประกันภัย หรือผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ให้ความคุ้มครองลูกค้า ผู้ซื้อประกันอุบัติเหตุ หรือผู้ที่ต้องการทำประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย กรณีที่เกิดความเสียหายต้องชดเชยให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยตามรายละเอียดของสัญญา ในทางกลับกันผู้ที่ต้องการทำประกันภัย  ผู้ซื้อประกันอุบัติเหตุ ผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยเองก็มีหน้าที่จ่ายเบี้ยประกันภัย ตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญาการทำประกันด้วยเหตุผลเกี่ยวกับความต่อเนื่องของความคุ้มครอง

รูปแบบของประกันภัย

การประกันภัยในปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การประกันชีวิต (Life Insurance) และการประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance) ซึ่งรูปแบบของประกันภัยในปัจจุบันยังตอบรับผู้ที่ต้องการทำประกันภัยบนช่องทางออนไลน์อีกด้วย โดยการประกันภัยทั้ง 2 รูปแบบมีความหมายดังนี้

การประกันชีวิต

การประกันภัยรูปแบบแรก ได้แก่ การประกันชีวิต เป็นการประกันที่จัดอยู่ภายใต้พ.ร.บ. ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งการประกันชีวิตเป็นประกันที่หมายถึง การประกันต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล ประกันอุบัติส่วนบุคคล หมายรวมถึงกลุ่มบุคคล โดยสัญญาการประกันชีวิตจะมีการชดเชยให้แก่ผู้ที่ต้องการทำประกันภัย  ผู้จ่ายเบี้ยประกัน ผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยกรณีที่เสียชีวิต 

การประกันวินาศภัย

การประกันวินาศภัย คือ การประกันภัยอีกรูปแบบที่นอกเหนือจากการประกันชีวิต โดยการประกันวินาศภัยเป็นการประกันที่จัดอยู่ภายใต้พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 4 ประเภท ได้แก่ การประกันไฟไหม้, การทำประกันรถยนต์, การประกันภัยทางทะเล และ การประกันอื่นๆ 

ประเภทของประกันภัย

ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องการเปรียบเทียบประกันรถยนต์ ตลอดจนการทำประกันรถยนต์ ขอพาคุณผู้อ่านทุกท่านมารู้จักกับประเภทของประกันภัยเสียด่อน โดยการประกันภัยประกอบด้วย 3 ประเภทได้แก่ การประกันภัยบุคคล (Insurance of the person), การประกันภัยด้านความรับผิดตามกฎหมาย (Liability Insurance) และการประกันด้านทรัพย์สิน (Property Insurance) ซึ่งแต่ละประเภทมีรายละเอียดแยกย่อยดังนี้

การประกันภัยบุคคล 

การประกันภัยบุคคล หรือในภาษาอังกฤษ คือคำว่า Insurance of The Person นั้นเป็นการประกันจากภัยต่างๆ ที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับบุคคลสามารถแบ่งได้เป็นประกันชีวิต ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ ประกันอุบัติส่วนบุคคล และประกันสุขภาพ

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย (Liability Insurance)

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย หรือในภาษาอังกฤษ คือคำว่า Liability Insurance นั้นเป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่การกระทำของลูกค้า หรือผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกัน ซึ่งอาจเกิดจากความประมาทที่มาจากลูกจ้าง หรืออาจเกิดจากบุคคลรอบข้าง อันเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่กรรม หรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ ตลอดจนทรัพย์สินเสียหายเช่นกัน  Liability Insurance สามารถแบ่งออกเป็นการประกันภัยเกี่ยวกับความรับผิดต่อสาธารณะ, การประกันภัยเกี่ยวกับความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ และ การประกันภัยเกี่ยวกับความรับผิดจากการประกอบวิชาชีพ 

การประกันทรัพย์สิน

การประกันทรัพย์สิน หรือในภาษาอังกฤษ คือคำว่า Property Insurance เป็นการประกันภัยที่เกี่ยวกับทรัพย์สินนั่นเอง ซึ่งผู้รับประกันภัย หรือบริษัทประกันภัยจะต้องชดเชยค่าสินไหมให้แก่ลูกค้า หรือผู้เอาประกันภัย หรือผู้ที่ต้องการทำประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย กรณีที่ทรัพย์สินที่ทำปะกันไว้ได้รับความเสียหาย โดยการประกันทรัพย์สินสามารถแบ่งออกเป็นการประกันไฟไหม้, การทำประกันรถยนต์, การประกันภัยทางทะเล และ การประกันอื่นๆ 

การประกันทรัพย์สิน : ทางทะเลและการขนส่ง

การประกันทรัพย์สินประเภททางทะเลและขนส่งหรือในภาษาอังกฤษ คือคำว่า Marine Insurance นั้นเป็นการประกันที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อผู้ที่ต้องการทำประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับเรือ ตลอดจนสิ่งของบนยานพาหนะเรือนี้ ซึ่ง Marine Insurance นั้นจะให้การคุ้มครองระหว่างการขนส่งทางทะเล ทางเรือ ตลอดจนให้การคุ้มครองทางบก ทางอากาศ และทางรถไฟอีกด้วย 

การประกันทรัพย์สิน : รถยนต์

การประกันทรัพย์สินประเภทรถยนต์หรือในภาษาอังกฤษ คือคำว่า Motor Insurance นั้นเป็นการประกันที่ให้ความคุ้มครองให้แก่ลูกค้า หรือผู้เอาประกันภัย หรือผู้ที่ต้องการทำประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันที่ได้รับผลกระทบจากรถ กรณีที่เกิดความเสียหาย รวมไปถึงเกิดอาการบาดเจ็บ การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์

การประกันทรัพย์สิน : อื่นๆ 

การประกันทรัพย์สินประเภทรถยนต์หรือในภาษาอังกฤษ คือคำว่า Miscellaneous Insurance นั้นเป็นการประกันที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้ที่ต้องการทำประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายจากภัยชนิดอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งให้การ การความคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สิน, การความคุ้มครองเกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก และให้การคุ้มครองอื่นๆ เช่น การประกันพืชผล การประกันภัยปศุสัตว์ และการคุ้มครองอิสรภาพ เป็นต้น

เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้แล้ว คุณผู้อ่านคงจะได้ทราบถึงความหมายของคำสำคัญของการเปรียบเทียบประกันรถยนต์ อย่างคำว่าประกัน ประกอบกับทราบถึงรูปแบบของประกันภัยรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากรถยนต์ โดยต่อจากนี้จะขอพาผู้อ่านทุกท่านมาลงลึกถึงการเปรียบเทียบประกันรถยนต์ แต่ก่อนที่จะไปทราบตัวอย่างการทำประกันรถยนต์จากการเปรียบเทียบประกันรถยนต์ การเปรียบเทียบเบี้ยประกันรถยนต์ รวมถึงการเปรียบเทียบราคาประกันรถยนต์ เพื่อประกอบการพิจารณาในการตอบคำถามที่ว่าทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี แบบไหนดีเป็นต้น จะขออธิบายให้ผู้อ่านทราบถึงประเภทของการทำประกันรถยนต์เสียก่อน

ประเภทของการทำประกันรถยนต์

ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องการเปรียบเทียบประกันรถยนต์ จะขออธิบายให้ผู้อ่านทุกท่านทราบถึงประเภทของการทำประกันรถยนต์ โดยการทำประกันรถยนต์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การทำประกันรถยนต์ภาคบังคับ และการทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ โดยทั้งสองรูปแบบของการทำประกันรถยนต์นั้นมีรายละเอียดดังนี้

การทำประกันรถยนต์ภาคบังคับ

การทำประกันรถยนต์ภาคบังคับ หรือในภาษาอังกฤษ คือคำว่า Compulsory Third Party Insurance นั้นหมายถึง การทำประกันรถยนต์ที่กำหนดให้ผู้ครอบครองรถยนต์มีหน้าที่ทำประกันรถยนต์ตามความคุ้มครองที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ปีพ.ศ. 2535 กำหนดไว้ กรณีที่ผู้ครอบครองรถยนต์ไม่ทำทำประกันรถยนต์ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ปีพ.ศ. 2535 กำหนด เจ้าของรถยนต์คันดังกล่าวมีโทษตามกฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นการปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

การทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ

การทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ หรือในภาษาอังกฤษ คือคำว่า Voluntary Motor Insurance นั้นหมายถึง การทำประกันรถยนต์จากความสมัครใจของผู้ครอบครองรถ ปราศจากการถูกบังคับจากกฎหมาย การการทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจนั้นทำเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับรถยนต์ และ/หรือความรับผิดของผู้เอาประกันภัยรถยนต์ที่มีต่อบุคคลภายนอกนั่นเอง

การทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ สามารถแบ่งความคุ้มครองได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ ประกันรถยนต์ 1, ประกันรถยนต์ 2, ประกันรถยนต์ 3, ประกันรถยนต์ 4 และประกันรถยนต์ 5 โดยความคุ้มครองจากการทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจทั้ง 5 ประเภทนั้นมีรายละเอียดดังนี้

ประกันรถยนต์ 1 ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากที่สุดในบรรดาการทำประกันรถยนต์ชั้นอื่นๆ  

ประกันรถยนต์ 2 ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมใกล้เคียงกับประกันรถยนต์ 1 ซึ่งต่างกันตรงที่ประกันรถยนต์ 2ไม่มีความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นรถนั่นเอง

ประกันรถยนต์ 3 ให้ความคุ้มครองน้อยกว่าประกันรถยนต์ 1 และประกันรถยนต์ 2 ซึ่งบริษัทที่จัดทำประกันรถยนต์มีหน้าที่ใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะตามความรับผิดจากกฎหมายที่มีต่อบุคคลภายนอก

ประกันรถยนต์ 4 ให้ความคุ้มครองเฉพาะกับบุคคลภายนอกเท่านั้น ในราคาหนึ่งหมื่นบาทต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ในแต่ละครั้ง

ประกันรถยนต์ 5 ให้ความคุ้มครองเฉพาะที่การใช้งานที่เกิดขึ้นมาภายหลัง

ประเภทของการทำประกันรถยนต์ในแต่ละประเภทนั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ใช้เปรียบเทียบประกันรถยนต์ โดยหลังจากนี้จะยกตัวอย่างการเปรียบเทียบประกันรถยนต์ การเปรียบเทียบเบี้ยประกันรถยนต์ รวมถึงการเปรียบเทียบราคาประกันรถยนต์ เพื่อประกอบการพิจารณาในการตอบคำถามที่ว่าทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี แบบไหนดีเป็นต้น โดยภายในบทความนี้จะขอยกตัวอย่างการเปรียบเทียบประกันรถยนต์ทั้งสิ้น 3 การทำประกันรถยนต์ประกอบด้วย เมืองไทยประกันชีวิตรถยนต์ การทำประกันรถยนต์ของรู้ใจ, การทำประกันรถยนต์ของ TQM และการทำประกันรถยนต์ของธนชาตประกันภัย โดยภายใต้ตัวอย่างของการเปรียบเทียบประกันรถยนต์จะเขียนถึงราคาประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ทุกบริษัท, ความคุ้มครอง, เบี้ยประกัน ตลอดจนตารางเปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์ในแต่ละประเภทของการเปรียบเทียบประกันรถยนต์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เปรียบเทียบประกันรถยนต์ : การทำประกันรถยนต์ของ รู้ใจ

 

ตัวอย่างการเปรียบเทียบประกันรถยนต์เพื่อประกอบการพิจารณาในการตอบคำถามที่ว่าทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี แบบไหนดีตัวอย่างแรกได้แก่ การทำประกันรถยนต์ของ รู้ใจ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างการเปรียบเทียบประกันรถยนต์ที่น่าสนใจผลิตภัณฑ์นึง เนื่องจากรู้ใจนั้นให้ความคุ้มครองหลากหลายกรณีไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถซึ่งประกอบด้วยความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถกรณีการชนแบบไม่ได้มีคู่กรณี, ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถกรณีการชนกับยานพาหนะทางบก, ความคุ้มครองความเสียหายต่อกระจกรถ และบริการรถยกตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองรถกรณีสูญหาย รวมถึงกรณีภัยธรรมชาติ และความคุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก และชีวิต โดยตารางเปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์ของการทำประกันรถยนต์ของ รู้ใจ ภายในบทความนี้จะเปรียบเทียบประกันรถยนต์ระหว่างประกันรถยนต์ 1 ประกันรถยนต์ 2 และประกันรถยนต์ 3 ดังรูปด้านล่างนี้

ประกันรถยนต์ 1  

ประกันรถยนต์ 2  

ประกันรถยนต์ 3  

เปรียบเทียบประกันรถยนต์ : การทำประกันรถยนต์ของ TQM

 

ตัวอย่างการเปรียบเทียบประกันรถยนต์เพื่อประกอบการพิจารณาในการตอบคำถามที่ว่าทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี แบบไหนดีตัวอย่างต่อมาได้แก่ การทำประกันรถยนต์ TQM ซึ่งมีบริการที่น่าสนใจควรค่าแก่การพิจารณาเป็นตัวเลือกของการเปรียบเทียบประกันรถยนต์ การเปรียบเทียบประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี รวมถึงการเปรียบเทียบราคาประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ทุกบริษัท เป็นต้น โดย TQM มีบริการพิเศษมากมาย อาทิศูนย์ประสานงานเกือบร้อยสาขา, บริการจัดส่งกรมธรรม์การทำประกันรถยนต์ส่งตรงถึงบ้าน, ราคาการทำประกันรถยนต์ชนิดผ่อนได้ศูนย์เปอร์เซนต์, บริการช่วยค้นหาศูนย์ซ่อมรถยนต์ของท่านแบบด่วน รวดเร็ว มีมาตรฐานสูง, บริการดูแลด้วยทีมงานกฎหมาย, สามารถโทรติดต่อที่เบอร์ 1737 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และบริการทางออนไลน์ ซึ่งคุณสามารถเลือกซื้อกรมธรรม์การทำประกันรถยนต์แบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองง่ายๆ

ภายในบทความนี้จะขอแสดงตารางเปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์ทั้ง 3 ชั้นของการทำประกันรถยนต์ของ TQM รายละเอียดดังตารางเปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์ด้านล่างนี้

 

จากตารางเปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์ด้านบนจะพบว่าประกันรถยนต์ 1 จะครอบคลุมความคุ้มครองมากกว่าประกันรถยนต์ 2 และประกันรถยนต์ 3 ตามลำดับ หากพูดถึงเรื่องการเปรียบเทียบเบี้ยประกันรถยนต์ การเปรียบเทียบราคาประกันรถยนต์ และการเปรียบเทียบราคาประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 กับชั้นอื่นๆ ของการทำประกันรถยนต์ของ TQM แน่นอนว่าหากต้องการความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกความเสียหายแล้ว การทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ย่อมมีราคาเบี้ยประกันที่สูงกว่าชั้นอื่นๆ

เปรียบเทียบประกันรถยนต์ : การทำประกันรถยนต์ของ ธนชาตประกันภัย

ตัวอย่างการเปรียบเทียบประกันรถยนต์เพื่อประกอบการพิจารณาในการตอบคำถามที่ว่าทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี แบบไหนดีตัวอย่างสุดท้าย ได้แก่ การทำประกันรถยนต์ของ ธนชาตประกันภัย ซึ่งเป็นตัวอย่างการเปรียบเทียบประกันรถยนต์ที่มีจุดเด่นเรื่องบริการออนไลน์ โดยการทำประกันรถยนต์ของ ธนชาตประกันภัย คุณสามารถแจ้งเคลมผ่านระบบออนไลน์ ตลอดจนชำระเบี้ยผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วย นอกเหนือจากบริการอื่นๆ ที่มีพร้อมทั้งบริการศูนย์ซ่อมรถยนต์ในเครือ, โรงพยาลในเครือของธนชาตประกันภัย และการต่ออายุประกันรถยนต์ที่สามารถต่อได้ทันที

หากพิจารณาถึงการเปรียบเทียบเบี้ยประกันรถยนต์ การเปรียบเทียบราคาประกันรถยนต์ การเปรียบเทียบประกันรถยนต์ ของการทำประกันรถยนต์ของ ธนชาตประกันภัยแล้วนั้น ภายในบทความนี้จะยกตัวอย่างการเปรียบเทียบประกันรถยนต์จากการทำประกันรถยนต์ชั้น 1 และประกันรถยนต์ 2 รายละเอียดดังภาพด้านล่าง


จากภาพด้านบนทั้งสองภาพหากจะเปรียบเทียบประกันรถยนต์ พบว่า ประกันรถยนต์ 2 ของการทำประกันรถยนต์ของ ประกันชั้น 1 ธนชาตเริ่มต้นเบี้ยประกันที่ราคา 7,999 บาท ส่วนประกันรถยนต์ 1 ของการทำประกันรถยนต์ของ ธนชาตประกันภัยเริ่มต้นเบี้ยประกันที่ราคา 14,000 บาทนั่นเอง

อัตราแลกเปลี่ยน

THB1
Thai Baht. Thailand
=
0.03
USD +0.33%
0.03
EUR +0.11%