Friday, 24 May, 2024

บริการประกันภัยทุกประเภทในไทยพร้อมรีวิวจริงจากผู้ใช้บริการจริง

แหล่งรวมบริการประกันภัยทุกประเภทที่ได้รับความนิยมแห่งปี 2567/2024

ประกันอัคคีภัย

เปรียบเทียบประกันภัยยอดนิยมแห่งปี 2567 และกรมธรรม์ล่าสุด

[contact-form-7 404 "Not Found"]
สมัครกู้เงิน

เปรียบเทียบประกันภัยยอดนิยมแห่งปี 2566 และกรมธรรม์ล่าสุด


วิริยะประกัน
ระยะคุ้มครอง
ไม่กำหนด
วงเงิน
ไม่กำหนด
อายุประกัน
ไม่กำหนด

ประกันรถยนต์ธนชาต
ระยะคุ้มครอง
ไม่กำหนด
วงเงิน
ไม่กำหนด
อายุประกัน
1-20 ปี

ประกันอุบัติส่วนบุคคลรายปีไทยพาณิชย์
ระยะคุ้มครอง
1 ปี
วงเงิน
5 แสนบาท
อายุประกัน
20-75 ปี

ประกันอาคเนย์
ระยะคุ้มครอง
ไม่กำหนด
วงเงิน
ไม่กำหนด
อายุประกัน
ไม่กำหนด

กรุงเทพประกันภัยรถยนต์
ระยะคุ้มครอง
1 ปี
วงเงิน
ไม่กำหนด
อายุประกัน
2-20 ปี

อาคเนย์ประกันภัยรถยนต์
ระยะคุ้มครอง
ไม่กำหนด
วงเงิน
ไม่กำหนด
อายุประกัน
ไม่กำหนด

โตเกียวมารีน
ระยะคุ้มครอง
ไม่กำหนด
วงเงิน
ไม่กำหนด
อายุประกัน
ไม่กำหนด

บริษัทซิกน่าประกันภัย
ระยะคุ้มครอง
ไม่กำหนด
วงเงิน
ไม่กำหนด
อายุประกัน
ไม่กำหนด

ประกันสุขภาพ fwd
ระยะคุ้มครอง
80 ปี
วงเงิน
1.25 ล้านบาท
อายุประกัน
1 เดือน-60 ปี

tqm ประกันรถยนต์
ระยะคุ้มครอง
1 ปี
วงเงิน
ไม่กำหนด
อายุประกัน
2-20 ปี

ประกันธนชาต
ระยะคุ้มครอง
ไม่กำหนด
วงเงิน
ไม่กำหนด
อายุประกัน
ไม่กำหนด

ประกันสุขภาพไทยประกันชีวิต
ระยะคุ้มครอง
ไม่กำหนด
วงเงิน
ไม่กำหนด
อายุประกัน
0-60 ปี

 

ประกันอัคคีภัย

 

 

ก่อนที่จะพาผู้อ่านทุกท่านไปทำความรู้จักกับประกันอัคคีภัย ไม่ว่าจะเรื่องการทําประกันอัคคีภัยบ้าน, ประกันอัคคีภัยคอนโด, ประกันอัคคีภัยคุ้มครองอะไรบ้าง, ประกันอัคคีภัยบ้านที่ไหนดี ตลอดจนเบี้ยประกันอัคคีภัยสูงเหมือนกับประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีไหม จะขอพาทุกท่านมารู้จักกับสิ่งที่ต้องรู้อันดับแรกของประกันอัคคีภัยอย่างคำว่าประกันภัยเสียก่อน โดยประกันภัยมีความหมาย และความสำคัญดังต่อไปนี้

 

ประกันภัยคืออะไร?

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ได้ให้คำจำกัดความของคำสัญของประกันอัคคีภัยอย่างคำว่าประกันภัยว่า การประกันภัย หรือ Insurance ว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับการช่วยลดปัญหา ความเดือดร้อนกรณีที่เกิดความเสียหายต่อชีวิต และเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ได้ทำประกันเอาไว้ โดยผ่านการกระจายความเสียหายสู่งสมาชิกที่ทำประกันไว้ ซึ่งบริษัทประกันทำหน้าที่เป็นผู้เก็บเบี้ยประกันภัย ตลอดจนทำหน้าที่ให้การคุ้มครอง และชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยนั่นเอง

การทำประกันภัยนั้นกระทำผ่านการตกลงร่วมกันระหว่างสองฝ่าย ประกอบด้วยบริษัทประกันภัย หรือ ผู้รับประกันภัย และลูกค้า หรือผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย ผ่านการจัดทำข้อตกลงการทำประกันภัยในลักษณะของสัญญา หรือที่เรียกติดหูกันว่า “กรมธรรม์ประกันภัย” นั่นเอง โดยบริษัทประกันภัย หรือผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ให้การคุ้มครองลูกค้า หรือผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย กรณีที่เกิดความเสียหายต้องชดเชยให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยตามรายละเอียดของสัญญา ในทางกลับกันผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยเองก็มีหน้าที่จ่ายเบี้ยประกันภัย ตามที่ระบุไว้ในสัญญาการทำประกันด้วยเหตุผลเกี่ยวกับความต่อเนื่องของการคุ้มครอง

 

รูปแบบของประกันภัย

การประกันภัยในปัจจุบันปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบประกอบด้วย การประกันชีวิต (Life Insurance) และ การประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance) โดยทั้งสองรูปแบบของการประกันภัยนั้นมีความหมายดังนี้

 

การประกันชีวิต

การประกันภัยในปัจจุบันปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) รูปแบบแรก ได้แก่ การประกันชีวิต เป็นการประกันที่จัดอยู่ภายใต้พ.ร.บ. ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งการประกันชีวิตเป็นประกันที่มีความสำคัญอันหมายถึง การประกันต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล หมายรวมถึงกลุ่มบุคคล โดยสัญญาการประกันชีวิตจะมีการชดเชยให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยกรณีที่เสียชีวิต 

การประกันชีวิตสามารถมีการคุ้มครองอื่นๆ ได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นการประกันอุบัติส่วนบุคคลไม่ต้องสํารองจ่าย การประกันการสูญเสียอวัยวะ, การประกันเมื่อเกิดทุพพลภาพ หรือการประกันสุขภาพ เป็นต้น

 

การประกันวินาศภัย

การประกันวินาศภัย คือ การประกันภัยรูปแบบที่นอกเหนือจากการประกันชีวิต โดยการประกันวินาศภัยเป็นการประกันที่จัดอยู่ภายใต้พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 4 ประเภท ได้แก่ การประกันไฟไหม้, การประกันภัยรถ, การประกันภัยทางทะเล และ การประกันอื่นๆ 

ประเภทของประกันภัย

การประกันภัยในปัจจุบันปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่ การประกันภัยบุคคล (Insurance of the person), การประกันด้านทรัพย์สิน (Property Insurance) และ การประกันภัยด้านความรับผิดตามกฎหมาย (Liability Insurance) ซึ่งแต่ละประเภทมีรายละเอียดแยกย่อยดังนี้

 

การประกันภัยบุคคล 

การประกันภัยบุคคล หรือในภาษาอังกฤษ คือคำว่า Insurance of The Person นั้นเป็นการประกันจากภัยต่างๆ ที่มีการการคุ้มครองเกี่ยวกับบุคคลสามารถแบ่งได้เป็นประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ

 

การประกันภัยบุคคล : การประกันชีวิต

การประกันภัยบุคคลประเภทประกันชีวิต หรือในภาษาอังกฤษ คือคำว่า Ordinary Life Insurance นั้นเป็นการประกันเพื่อลดเสี่ยง และเพื่อให้มีการคุ้มครองสำหรับการสูญเสียรายได้ที่เกิดจากการเสียชีวิต นอกจากนี้การประกันภัยบุคคลประเภทประกันชีวิตยังถือเป็นการออมรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีการกำหนดเบี้ยประกันหลากหลายรูปแบบทั้งแบบรายเดือน แบบรายสามเดือน หกเดือน หรือแบบรายปีก็มีเช่นกัน 

 

การประกันภัยบุคคล : การประกันอุบัติเหตุ

การประกันภัยบุคคลประเภทประกันอุบัติเหตุ หรือในภาษาอังกฤษ คือคำว่า Personal Accident นั้นเป็นการทำประกันที่มีการคุ้มครองเฉพาะบุคคลเท่านั้นโดยบุคคลในที่นี้หมายรวมถึงบุคคลในครอบครัวด้วยเรียกว่าเป็นการทำประกันภัยแบบกลุ่ม การทำประกันภัยแบบกลุ่มนี้สามารถเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานในองค์กรได้เหมือนกัน

 

การประกันภัยบุคคล : การประกันสุขภาพ

การประกันภัยบุคคลประเภทประกันสุขภาพออนไลน์เป็นประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยให้การคุ้มครองผู้ที่ถือครองกรมธรรม์ในการจ่ายค่าชดเชยในรูปแบบของค่ารักษาพยาบาล เมื่อเกิดการเจ็บป่วย และเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

 

การประกันทรัพย์สิน

การประกันทรัพย์สิน หรือในภาษาอังกฤษ คือคำว่า Property Insurance เป็นการประกันภัยที่เกี่ยวกับทรัพย์สินนั่นเอง ซึ่งผู้รับประกันภัย หรือบริษัทประกันภัยจะต้องชดเชยค่าสินไหมให้แก่ลูกค้า หรือผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย กรณีที่ทรัพย์สินที่ทำปะกันไว้ได้รับความเสียหาย โดยการประกันทรัพย์สินสามารถแบ่งออกเป็นการประกันไฟไหม้, การประกันภัยรถ, การประกันภัยทางทะเล และ การประกันอื่นๆ โดยการประกันไฟไหม้ หรือการประกันอัคคีภัยนั้นจะกล่าวให้ทราบภายหลัง

 

การประกันทรัพย์สิน : ทางทะเลและการขนส่ง

การประกันทรัพย์สินประเภททางทะเลและขนส่งหรือในภาษาอังกฤษ คือคำว่า Marine Insurance นั้นเป็นการประกันที่ให้การคุ้มครองความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับเรือ ตลอดจนสิ่งของบนยานพาหนะเรือนี้ ซึ่ง Marine Insurance นั้นจะให้การคุ้มครองระหว่างการขนส่งทางทะเล ทางเรือ ตลอดจนให้การคุ้มครองทางบก ทางอากาศ และทางรถไฟอีกด้วย 

 

การประกันทรัพย์สิน : รถยนต์

การประกันทรัพย์สินประเภทรถยนต์หรือในภาษาอังกฤษ คือคำว่า Motor Insurance นั้นเป็นการประกันที่ให้การคุ้มครองให้แก่ลูกค้า หรือผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันที่ได้รับผลกระทบจากรถ กรณีที่เกิดความเสียหาย รวมไปถึงเกิดอาการบาดเจ็บ การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์

 

การประกันทรัพย์สิน : อื่นๆ 

การประกันทรัพย์สินประเภทประกันรถยนต์ชั้น 1 ราคาถูกหรือในภาษาอังกฤษ คือคำว่า Miscellaneous Insurance นั้นเป็นการประกันที่ให้การคุ้มครองต่อความเสียหายจากภัยชนิดอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งให้การคุ้มครองเกี่ยวกับตัวบุคคล, การความคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สิน, การความคุ้มครองเกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก และให้การคุ้มครองอื่นๆ เช่น การประกันพืชผล การประกันภัยปศุสัตว์ และการคุ้มครองอิสรภาพ เป็นต้น

 

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย (Liability Insurance)

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย หรือในภาษาอังกฤษ คือคำว่า Liability Insurance นั้นเป็นการประกันภัยที่ให้การคุ้มครองแก่การกระทำของลูกค้า หรือผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกัน ซึ่งอาจเกิดจากความประมาทที่มาจากลูกจ้าง หรืออาจเกิดจากบุคคลรอบข้าง อันเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่กรรม หรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ ตลอดจนทรัพย์สินเสียหายเช่นกัน  Liability Insurance สามารถแบ่งออกเป็นการประกันภัยเกี่ยวกับความรับผิดต่อสาธารณะ, การประกันภัยเกี่ยวกับความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ และ การประกันภัยเกี่ยวกับความรับผิดจากการประกอบวิชาชีพ 

 

ประกันอัคคีภัยคืออะไร?

เมื่ออ่านมาถึงย่อหน้านี้แล้วผู้อ่านหลายท่านคงได้ทราบถึงความหมาย ความเป็นมา รูปแบบ และประเภทของการประกันภัยกันไปแล้ว หลังจากนี้จะพาทุกท่านลงลึกถึงประกันอัคคีภัย (Fire Insurance) กันบ้าง โดยประกันอัคคีภัย คือ ประกันภัยทรัพย์สินที่จัดอยู่ภายใต้พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งให้การคุ้มครองในรูปแบบของการระบุภัย หรือในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Named Peril นั่นเอง

ประกันไฟไหม้นั้นให้การคุ้มครองความสูญเสีย ไปจนถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์ที่ทำประกันอัคคีภัยไว้เท่านั้น

 

ประเภทของประกันอัคคีภัย

หากจะแบ่งประเภทของประกันอัคคีภัย ประกันไฟไหม้สามารถแบ่งประเภทได้จากความสำคัญ และการคุ้มครองที่มีต่อผู้เอาประกันอัคคีภัย ประกันไฟไหม้อยู่ 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ การประกันไฟไหม้สำหรับบ้าน ที่อยู่อาศัย คอนโด, การประกันไฟไหม้สำหรับสถานประกอบธุรกิจ และการประกันอัคคีภัยสำหรับทรัพย์สิน โดยการประกันอัคคีภัย ประกันไฟไหม้ทั้ง 3 ประเภทมีรายละเอียดดังนี้

 

ประกันอัคคีภัย : ที่อยู่อาศัย

เริ่มต้นที่ประกันอัคคีภัยประเภทประกันอัคคีภัยบ้าน ซึ่งเป็นประกันอัคคีภัยที่มีการคุ้มครองอาคาร สิ่งปลูกสร้างซึ่งไม่นับรวมฐานราก สำหรับอยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นประกันอัคคีภัยบ้าน ประกันอัคคีภัยทาวน์เฮ้าส์ ประกันอัคคีภัยบ้านแฝด ประกันอัคคีภัยห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต ประกันอัคคีภัยคอนโด ตลอดจนทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างอยู่อาศัยอาคารนั้น อาทิ ของตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในห้อง ภายในอาคารพักอาศัยดังกล่าว นอกเหนือจากที่กล่าวไปข้างต้นประกันอัคคีภัยประเภทประกันอัคคีภัยบ้านยังมีให้เลือกทำประกันอัคคีภัยออนไลน์อีกด้วย ซึ่งเมื่ออ่านมาถึงตรงนี้แล้วผู้อ่านคงจะทราบถึงสิ่งที่ต้องรู้และประกันอัคคีภัยคุ้มครองอะไรบ้าง เมื่อต้องการทำประกันอัคคีภัยบ้าน ตัวอย่างประกันอัคคีภัยออนไลน์ประเภทประกันอัคคีภัยบ้าน ได้แก่ ทิพยประกันภัย 

ประกันอัคคีภัย : สถานประกอบธุรกิจ

ประเภทของประกันอัคคีภัยต่อมาจากประกันอัคคีภัยบ้านและประกันอัคคีภัยคอนโด ได้แก่ ประกันอัคคีภัยสำหรับการคุ้มครองสถานประกอบธุรกิจ โดยประกันอัคคีภัยประเภทนี้ให้การคุ้มครองอาคาร ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างที่ไม่นับฐานรากสำหรับการประกอบกิจการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ประกันอัคคีภัยการคุ้มครองร้านค้า ประกันอัคคีภัยการคุ้มครองโรงหนัง ประกันอัคคีภัยการคุ้มครองห้างสรรพสินค้า ประกันอัคคีภัยการคุ้มครองโกดังเก็บสินค้า ตลอดจนประกันอัคคีภัยการคุ้มครองโรงงานอุตสาหกรรม ไม่เพียงเท่านี้ประกันอัคคีภัยสำหรับการคุ้มครองสถานประกอบธุรกิจยังให้การคุ้มครองทรัพย์สินที่ทำประกันอัคคีภัยไว้อีกด้วย อาทิ ของตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ สต๊อกสินค้า รวมไปถึงเครื่องจักรในโรงงาน นอกเหนือจากที่กล่าวไปข้างต้นประกันอัคคีภัยสำหรับการคุ้มครองสถานประกอบธุรกิจยังมีให้เลือกทำประกันอัคคีภัยออนไลน์อีกด้วย ซึ่งเมื่ออ่านมาถึงตรงนี้แล้วผู้อ่านคงจะทราบถึงสิ่งที่ต้องรู้และประกันอัคคีภัยคุ้มครองอะไรบ้าง เมื่อต้องการทำประกันอัคคีภัยสำหรับการคุ้มครองสถานประกอบธุรกิจ

 

ประกันอัคคีภัย : ทรัพย์สิน

ประเภทของประกันอัคคีภัยประเภทสุดท้ายที่หยิบนำมาฝากทุกท่าน คือ ประกันอัคคีภัยทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงของภัย โดยมีข้อตกลงการคุ้มครองแบบกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งมีการคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้น ที่ไม่ได้ถูกระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนั่นเอง  

โดยประกันอัคคีภัยทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงของภัยนั้นมีการกำหนดข้อยกเว้นไว้มากกว่าประกันภัยประเภทอื่นๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการระบุว่าสิ่งใดที่จะไม่ได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนั่นเอง

เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้แล้วผู้อ่านคงจะทราบถึงสิ่งที่ต้องรู้และประกันอัคคีภัยคุ้มครองอะไรบ้าง เมื่อต้องการทำประกันอัคคีภัยสำหรับการคุ้มครองทรัพย์สิน

 

ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยประเภทบ้าน : เมืองไทยประกันชีวิต

 

 

เมื่อทราบถึงประเภทของประกันอัคคีภัยทั้งสามประเภทไปแล้ว ต่อมาจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับตัวอย่างประกันอัคคีภัยบ้านเพื่อที่ผู้อ่านทุกท่านสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจประกันอัคคีภัยเปรียบเทียบระหว่างแต่ละผลิตภัณฑ์กันได้เพื่อที่จะตอบคำถามประกันอัคคีภัยบ้านที่ไหนดีเช่นกัน

เริ่มต้นตัวอย่างประกันอัคคีภัยบ้านที่ไหนดีที่ประกันอัคคีภัยของเมืองไทยประกันชีวิตซึ่งมีจุดเด่นเรื่องของเบี้ยประกันอัคคีภัยเริ่มต้นหลักร้อย แต่มีทุนประกันไฟไหม้ ทุนประกันอัคคีภัยบ้านสูงสุดถึง 5 ล้านบาทเลยทีเดียว โดยรวมแล้วประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยประเภทบ้านของเมืองไทยประกันชีวิตถือว่าเป็นประกันไฟไหม้บ้านราคาจับต้องได้ และมีการคุ้มครองที่ผู้ทําประกันอัคคีภัยบ้านไม่ต้องกังวล

 

ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยประเภทคอนโด : Condo Easy

 

 

ตัวอย่างประกันอัคคีภัยบ้านที่ไหนดีตัวอย่างต่อมาพาผู้อ่านทุกท่านมาทำความรู้จักกับประกันอัคคีภัยคอนโดกันบ้าง ซึ่งเป็นประกันอัคคีภัยคอนโดที่มีชื่อว่าคอนโด อีซี่ (Condo Easy) นั่นเอง สำหรับ Condo Easy นั้นมีจุดเด่นมากมายที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองทรัพย์สินภายในห้องคอนโดตามความเสียหายที่เกิดขึ้นในวงเงินสูงสุดถึงหนึ่งล้านบาท, เบี้ยประกันอัคคีภัยเริ่มต้นแค่พันหนึ่งร้อยบาทต่อปี, การคุ้มครองความรับผิดส่วนบุคคลที่มีต่อบุคคลภายนอกสูงถึงห้าแสนบาท อีกทั้งยังมีบริการสำหรับช่วยเหลือยามฉุกเฉินภายในบ้านพักอาศัยตลอดทั้งวันในวงเงินไม่เกินหนึ่งพันบาท ในหนึ่งครั้งต่อปี และผู้ทำประกันไฟไหม้ยังได้รับส่วนลดพิเศษสำหรับการซื้อความคุ้มครองนานถึงสามปี

 

ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยประเภทคอนโด : ทิพยประกันภัย

 

 

อีกหนึ่งตัวอย่างของประกันอัคคีภัยบ้านที่ไหนดีประกันอัคคีภัยคอนโด คือ ทิพยประกันภัย ซึ่งเป็นการทําประกันอัคคีภัยบ้านที่สามารถสมัครประกันอัคคีภัยออนไลน์ได้ด้วย โดยทิพยประกันภัยมีจุดเด่นนอกเหนือจากการทำประกันอัคคีภัยออนไลน์ คือ เรื่องของการคุ้มครองทรัพย์สินภายในห้องพักอาศัย ตลอดจนค่าเช่าห้องพักอาศัย ไม่เพียงเท่านี้ทิพยประกันภัยยังมีบริการช่วยเหลือยามฉุกเฉินภายในห้องพักอาศัยของเจ้าของ หรือ ผู้เช่าเองก็สามารถทำประกันไฟไหม้บ้านราคาจับต้องได้เช่นกัน ในราคาเบี้ยประกันอัคคีภัยเริ่มต้นเพียง 649 บาทต่อปี

 

ประกันอัคคีภัยบ้านที่ไหนดี

นอกเหนือจากตัวอย่างประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยประเภทบ้าน และคอนโดที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ภายใบทความนี้จะยกตัวอย่างประกันอัคคีภัยบ้านที่ไหนดีให้ทุกท่านได้ทราบ โดยท่านสามารถเลือกทําประกันอัคคีภัยบ้านจากตัวอย่างทั้ง 3 ประกันอัคคีภัยบ้าน ประกอบด้วยประกันอัคคีภัยบ้าน สมาร์ทโฮมของ AXA, ประกันอัคคีภัยบ้าน โครงการรักษ์บ้านจากกรุงเทพประกันภัย และประกันอัคคีภัยบ้านกรุงศรี โฮม พร้อม ของธนาคารกรุงศรี โดยตัวอย่างของประกันอัคคีภัยบ้านที่ไหนดีทั้งสามตัวอย่างมีรายละเอียดดังนี้

 

ประกันอัคคีภัยบ้าน สมาร์ทโฮมของ AXA

 

 

ประกันอัคคีภัยบ้านสมาร์ทโฮมของ AXA มาพร้อมกับจุดเด่นให้การคุ้มครองครอบคลุมทั้งบ้าน และทรัพย์สินภายในบ้านสูงถึงสามสิบล้านบาท ระยะเวลาคุ้มครองนานถึงหนึ่งปี และเบี้ยประกันอัคคีภัยคิดจากการประเมินมูลค่าของโครงสร้างบ้านตลอดจนทรัพย์สินที่อยู่ในที่อยู่อาศัย

 

ประกันอัคคีภัยบ้าน โครงการรักษ์บ้านจากกรุงเทพประกันภัย

 

 

ประกันอัคคีภัยบ้าน โครงการรักษ์บ้านจากกรุงเทพประกันภัยเป็นประกันไฟไหม้ที่มีระยะเวลาการคุ้มครองนานตั้งแต่หนึ่งถึงสามปีเลยทีเดียว นอกจากการคุ้มครองจากอัคคีภัยแล้ว ประกันอัคคีภัยบ้าน โครงการรักษ์บ้านจากกรุงเทพประกันภัยยังมีการคุ้มครองต่อเนื่องไปจนถึงภัยที่เกิดจากระเบิด, ภัยที่เกิดจากยานพาหนะ, ภัยที่เกิดจากอากาศยาน และภัยที่เกิดจากน้ำที่ไม่ใช่เกิดจากน้ำท่วมอีกด้วย และเบี้ยประกันอัคคีภัยคิดจากการประเมินมูลค่าของลักษณะ และโครงสร้างของบ้าน

 

ประกันอัคคีภัยบ้านกรุงศรี โฮม พร้อม ของธนาคารกรุงศรี

ประกันอัคคีภัยบ้านกรุงศรี โฮม พร้อม ของธนาคารกรุงศรีมีจุดเด่นด้านประกันไฟไหม้บ้านราคาจับต้องได้ด้วยเบี้ยประกันอัคคีภัยเริ่มต้นที่ราคา 1,499 บาท โดยมีการคุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในบ้านสูงถึงสามแสนบาท ภายใต้เงื่อนไขการทําประกันอัคคีภัยบ้านเรื่องการคุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินที่อยู่ภายในอาคารพักอาศัยเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ประกันอัคคีภัยบ้านกรุงศรี โฮม พร้อม ของธนาคารกรุงศรียังรับประกันทรัพย์สินที่อยู่ในอาคารพักอาศัยที่สร้างด้วยคอนกรีตล้วนทั้งอาคาร หรืออาคารก่อสร้างด้วยครึ่งคอนกรีตครึ่งไม้

เกร็ดความรู้

อัตราแลกเปลี่ยน

THB1
Thai Baht. Thailand
=
0.03
USD +0.33%
0.03
EUR +0.11%